mail ons

De Lemster Bokking

De "Lemster Bokking" is een onderscheiding die door het bestuur van de Stichting Dorpsbehoud in het leven is geroepen en tweejaarlijks wordt toegekend aan een persoon, bedrijf of instelling die zich op bijzonder wijze heeft ingespannen voor het behoud of herstel van historische en karakteristieke dorpgezichten in de voormalige gemeente Lemsterland.

 

Reglement voor het toekennen van de onderscheiding

"De Lemster Bokking"

 Algemeen

Om het belang van het behoud van historische, beeldbepalende en daarmee waardevolle panden in onze gemeente meer onder de aandacht van de burgers te brengen, heeft het bestuur van de stichting Dorpsbehoud besloten eens per twee jaar een onderscheiding uit te reiken. In dit reglement is de procedure omschreven voor het toekennen van deze onderscheiding.

 De Onderscheiding

A    De onderscheiding wordt toegekend aan een persoon, bedrijf of instelling die zich op bijzondere wijze heeft ingespannen voor het behoud of herstel van een historisch en karakteristiek dorpsgezicht in

de voormalige gemeente Lemsterland.

B      De onderscheiding draagt de naam "De Lemster Bokking" en bestaat uit een sculptuur van een bokking gegoten in brons.

C      De onderscheiding wordt toegekend door het bestuur van de stichting Dorpbehoud Lemsterland.

D      De onderscheiding kan uitsluitend worden toegekend op voordracht van de onder artikel lid 2 genoemde commissie.

E      De prijs wordt tweejaarlijks toegekend

De toekenning

A      Bij openbare bekendmaking, waarbij in ieder geval een advertentie wordt geplaatst in de krant die in de gemeente het grootste bereik heeft, worden kandidaten gevraagd die in aanmerking kunnen komen voor de prijs. Het voordragen van kandidaten dient vergezeld te zijn van een schriftelijke toelichting.

B      het bestuur zendt alle aanmeldingen ter beoordeling aan een door haar ingestelde commissie.

C      Deze commissie van voordracht is samengesteld uit het lid van het college van B en W belast met de portefeuille monumentenzorg en twee leden, waaronder de voorzitter, aangewezen door het bestuur van Dorpsbehoud. De voorzitter is bij voorkeur niet woonachtig in de gemeente Lemsterland. De voorzitter heeft bij staking van stemmen een doorslaggevende stem. Bestuursleden van de stichting Dorpsbehoud kunnen geen lid zijn van de commissie.

D      De zittingsduur van de commissie is zes jaar. De beide commissieleden die geen kwaliteitszetel bezetten kunnen éénmaal worden herbenoemd. Het bestuur van de Stichting Dorpsbehoud voorziet in tussentijdse vacatures.

E      De commissie doet uit de aanmeldingen maximaal één voordracht aan het bestuur.

F      Het bestuur besluit tot toekenning van de onderscheiding. Leidt de voordracht van de commissie niet tot toekenning dan wordt er in dat jaar geen onderscheiding uitgereikt.

G     Bestuursleden van de stichting Dorpsbehoud zijn uitgesloten van de onderscheiding.

  • De commissie kan nadere inlichtingen inwinnen bij degenen die kandidaten hebben voorgedragen.
  • Over alle aangedragen kandidaten zal verder niet worden gecorrespondeerd en gecommuniceerd met de voordragers en de kandidaten zelf.

 Slotbepalingen

A      De organisatie en de publiciteit rond het toekennen van de onderscheiding vindt plaats onder auspiciën van het bestuur.

B      Alle correspondentie rond het toekennen van de onderscheiding vindt plaats door het secretariaat van de stichting Dorpsbehoud.

C      Wijziging kan plaats vinden na bestuursbesluit van dit reglement