mail ons

anbi info

  ANBI info Stichting Dorpsbehoud Lemsterland

 

De stichting Dorpsbehoud Lemsterland, is een zogenaamde ANBI stichting.

RSIN-nummer (fiscaalnummer): 819818975

rekeningnummer: NL22RABO 0129 222 83

De regels over schenk- en andere belasting afspraken zijn op onze Stichting van toepassing.

Wilt u meer informatie mail ons dan op dorpsbehoud@dds.nl en we nemen contact met u op.

 

Doelstelling 

Het doel van de stichting is het behouden en herstellen van dorpsgezichten in de voormalige gemeente Lemsterland, en het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting beoogt niet het maken van winst.

 

Beloningsbeleid  

De Stichting Dorpsbehoud Lemsterland is een Stichting, die volledig bestaat uit vrijwilligers.

De bestuursleden ontvangen derhalve geen vergoeding voor de door hen verrichte werkzaamheden en activiteiten.

 

Donateur worden;

Wilt u donateur worden mail dan naar dorpsbehoud@dds.nl.

We vertellen u graag hoe en ander geregeld kan worden.

Op dit moment heeft de Stichting 49 donateurs.  

 

Beleidsplan en activiteiten 

De Stichting werkt momenteel, in samenwerking en op verzoek van de gemeente De Fryske Marren, aan de harmonisatie van het gemeentelijke monumentenbeleid voor de drie voormalige gemeenten.

Dit gebeurd in samenwerking met een aantal andere organisaties binnen de gemeente, die het behoud van historische gebouwen e.d. eveneens in hun vaandel hebben staan.

 

Het jaarlijks, per brief/mail, verslag doen aan de donateurs, van de gehouden activiteiten.

 

In samenwerking met de Stichting Oud Lemmer en de Stichting Joodse begraafplaats Tacozijl organiseren van een avond voor alle donateurs, sympathisanten en andere belangstellenden.

Op deze avond komen zaken aan de orde, die betrekking hebben op de activiteiten van de stichtingen.

Door één of meer sprekers worden o.a. actuele zaken behandeld of worden zaken uit het verleden nader be- en toegelicht. E.e.a. onder het genot van een kop koffie en verluchtigt met zang en/of muziek. De avond wordt gehouden in de Hervormde Kerk in het centrum van Lemmer.

 

Het jaarlijks, zo mogelijk tweemaal, overleg plegen met het college van burgemeester en wethouders, over zaken die van belang zijn voor het behoud van belangwekkende panden en objecten.

Ook komen zaken als subsidie- en harmonisatie beleid hierbij aan de orde.

 

Het adviseren van het gemeentebestuur en belanghebbenden over bouw-, monumenten- en reclameaanvragen.

 

Burgers wijzen op subsidie mogelijkheden e.d. en hen daarbij ondersteunen.

 

Verslag van de activiteiten in het jaar 2019 

 

Advies bouwvergunningaanvraag en subsidieaanvraag

Er zijn een tweetal adviezen gegeven aan de gemeente De Fryske Marren, over bouwaanvragen voor gemeentelijke monumenten.

In de adviezen hebben wij aangegeven of wij met de plannen kunnen instemmen of dat wij vinden dat er aanpassingen moeten komen, zodat de status van het gemeentelijk monument niet in gedrang zal komen.

Ook hebben wij enige vragen van burgers over hun monument of plannen m.b.t. hun woning advies gegeven.

Daarnaast hebben wij onzerzijds een reactie gegeven, over de plannen voor woningbouw aan de Pôlle in Lemmer. Hierbij is onzerzijds gewezen is op de uiterste zorg, die nodig is om de waardevolle gevels en kozijnen overeind te houden en het restaureren door goede vakmensen, te laten uit te voeren.

 

Lemster Bokking 2018.

In de Hervormde kerk in Lemmer heeft op vrijdag 7 september 2018 de jaarlijkse bijeenkomst van de Stichting Dorpsbehoud Lemsterland plaats gevonden, tijdens het evenement "Nazomeren in Lemmer".

Tijdens de bijeenkomst, is de "Lemster Bokking" uitgereikt, voor het mooist gerestaureerde pand/object.

De prijs, die eens in de twee jaar wordt uitgereikt aan degene(n), die een bijzondere inspanning heeft/hebben verricht, voor het behoud of herstel van een monument of het historische dorpsgezicht, bestaat uit een sculptuur van een "Lemster Bokking", gegoten in brons.

Het ontwerp is van de hand van de Lemster kunstenares Simone van den Berg.

 

Er zijn dit jaar verschillende genomineerden voorgedragen.

Een onafhankelijke externe commissie, onder voorzitterschap van dhr. M. Visser, directeur van Hûs en Hiem, de welstandscommissie in Friesland, heeft de aanmeldingen beoordeeld en een voordracht gedaan aan het bestuur van de SDL.

 

Voorgedragen zijn:

Woonwinkelpand/oude bakkerswinkel, Nieuweburen 4 te Lemmer;

Woning, Pôlle 7 te Lemmer;

Vm. Kerk en bijgebouw, Turfland 6 te Lemmer;

Schoorsteenpijp te Oosterzee;

Havenlicht met misthoorn aan de Westhavendam te Lemmer, het "Eintsje fonne 'e daam".

Gemaaltje aan het Ludo van Hamelpad, aan de oever van het Tjeukemeer te Oosterzee.

 

De Lemster Bokking is toegekend aan:

Gemaaltje aan het Ludo van Hamelpad, aan de oever van het Tjeukemeer te Oosterzee.

Winnaar: Plaatselijk Belang Oosterzee.

 

Daarnaast heeft dhr. Peter v. d. Brandt, voor zijn werk, het jaren lang fotografisch vastleggen van alle veranderingen in Lemmer, het speldje van de "Lemster Bokking" ontvangen.

 

Daarnaast werd er ruim aandacht besteed aan het net gerestaureerde "Eintsje fonne 'e daam".

Met anekdotes, gedichten, prachtig uitgevoerd door Tineke Warringa en Stoffel Zandstra.

Het geheel werd afgewisseld met gevarieerde muziek van "het gezelschap Elly May".

Het was een wederom een mooie bijeenkomst, met een prima opkomst.

De avond werd afgesloten met een hapje en een drankje, waarbij gelegenheid was van gedachten te wisselen over de onderwerpen van deze avond.

 

Herkenningsschildjes

Om de gemeentelijke- en rijksmonumenten voor de inwoners en toeristen herkenbaar te laten zijn, heeft de Stichting, in samenwerking met de gemeente, zogenaamde herkenningsschildjes laten maken.

De kleuren ( rood met geel) voor het gemeentelijk monument zijn samengesteld uit de kleur van de vlag van het dorp Lemmer.

De blauw witte kleur voor het rijksmonument is een landelijk gebruik.

Dit jaar is er weer een herkenningsschildje aan een Gemeentelijk monument aangebracht.

Het ophangen gebeurd kosteloos, in overleg en met toestemming van de eigenaren.

Inmiddels zijn er in totaal zo'n 72 bordjes opgehangen.

 

Overleg met gemeente

Het afgelopen jaar hebben leden van ons bestuur, een aantal malen overleg gepleegd met de gemeente.

Er is hierbij vooral aandacht besteed aan de harmonisatie van het gemeentelijk monumentenbeleid in de gemeente De Fryske Marren. De gemeente is o.a. geadviseerd over het te voeren beleid, zoals handhaving, personele bezetting en producers bij vergunningaanvragen.

De gemeente heeft, in het kader van de harmonisatie, een nieuwe inventarisatie van alle gemeentelijke monumenten, uit de voormalige 3 gemeenten, afgerond.

Dit om te komen tot een gelijke beoordeling van alle Gemeentelijke monumenten.

 

Financieel overzicht

Algemeen

De stichting ontvangt jaarlijks geld van donateurs, eventueel aangevuld met een enkele gift en gemeentelijke fondsen bestemd voor specifieke projecten.  

 

Over het algemeen zijn de inkomsten van de donateurs net voldoende om de vaste kosten te dekken. De vaste kostenposten zijn onder meer; de avond voor de donateurs, het verzorgen van de schildjes op de monumenten, het (twee jaarlijks) organiseren van een prijs ( De Lemster Bokking) met het bijbehorende beeld en erespeldjes en het onderhoud aan de website. Twee projecten waar geld voor is ontvangen en deels is uitgegeven zijn de inventarisatie van grafmonumenten op de oude begraafplaats van Lemmer en het ondersteunen van de gemeente bij de harmonisatie van het monumentenbeleid van fusiegemeente De Fryske Marren

Jaaroverzicht 2019 

Stichting Dorpsbehoud Lemsterland

 Rekeningnummer: NL22RABO0129222283

 

Inkomsten:    €   21.017,35

Uitgaven:       €    3.909,13

reserve           €   17.108,22

( het bedrag van € 17.108,22   is incl.: € 10.000,00 subsidie t.b.v. de "Harmonisatie", alsmede een donatie van € 975,00 voor de "stroffelstienen" van de gemeente DMF).

Betalende donateurs: 50  

 

 

jaaroverzicht 2018  

Uitgaven       €    1.198,39

Inkomsten    €   20.198,24

reserve          €   18.999,85

(Door onze Stichting is van de gemeente De Fryske Marren een éénmalige subsidie ontvangen, van € 10.000,--, in het kader van de "Harmonisatie van het Gemeentelijk Monumentenbeleid" in de drie voormalige gemeenten.

Verwacht wordt, dat voor het komend jaar, geen grote financiële wijzigingen zullen optreden.)

jaaroverzicht 2017

Uitgaven       € 1486,40

Inkomsten     € 8984,46

Reserve         € 7498,06

 

jaaroverzicht 2016

Uitgaven       € 2529,17

Inkomsten     € 9275,84

Reserve         € 6746,67

 

jaaroverzicht 2015

Uitgaven       € 2312,83

Inkomsten     € 7623,50

Reserve         € 5310.67

 

jaaroverzicht 2014

Uitgaven       € 1199,41

Inkomsten     € 6046,37

Reserve         € 4846,96