mail ons

anbi info

  ANBI info Stichting Dorpsbehoud Lemsterland

 

De stichting Dorpsbehoud Lemsterland, is een zogenaamde ANBI stichting.

RSIN-nummer (fiscaalnummer): 819818975

rekeningnummer: NL22RABO 0129 222 83

De regels over schenk- en andere belasting afspraken zijn op onze Stichting van toepassing.

Wilt u meer informatie mail ons dan op dorpsbehoud@dds.nl en we nemen contact met u op.

 

Doelstelling 

Het doel van de stichting is het behouden en herstellen van dorpsgezichten in de voormalige gemeente Lemsterland, en het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting beoogt niet het maken van winst.

 

Beloningsbeleid  

De Stichting Dorpsbehoud Lemsterland is een Stichting, die volledig bestaat uit vrijwilligers.

De bestuursleden ontvangen derhalve geen vergoeding voor de door hen verrichte werkzaamheden en activiteiten.

  

Beleidsplan en activiteiten 

De Stichting werkt momenteel, in samenwerking en op verzoek van de gemeente De Fryske Marren, aan de harmonisatie van het gemeentelijke monumentenbeleid voor de drie voormalige gemeenten.

Dit gebeurd in samenwerking met een aantal andere organisaties binnen de gemeente, die het behoud van historische gebouwen e.d. eveneens in hun vaandel hebben staan.

 

Het jaarlijks, zo mogelijk tweemaal, overleg plegen met het college van burgemeester en wethouders, over zaken die van belang zijn voor het behoud van belangwekkende panden en objecten.

Ook komen zaken als subsidie- en harmonisatie beleid hierbij aan de orde.

 

Het adviseren van het gemeentebestuur en belanghebbenden over bouw-, monumenten- en reclameaanvragen.

 

Burgers wijzen op subsidie mogelijkheden e.d. en hen daarbij ondersteunen.

 

Nieuws 2023

 

Geachte donateurs,

Onze stichting is opgericht toen bleek dat sommige panden in Lemmer geen beschermde status hadden. Gebouwen die voor vele Lemsters als waardevol werden beschouwd, konden niet worden behouden wanneer de eigenaar onverhoopt een sloopvergunning zou aanvragen. De gemeente stond bij zo'n aanvraag met lege handen wegens het ontbreken van gemeentelijk monumentenbeleid.

Sindsdien is er door onze inspanningen veel veranderd.Vele panden in voormalig Lemsterland zijn gemeentelijk monument geworden en genieten dus inmiddels bescherming. Ze zijn te herkennen aan de rood- gele schildjes aan de gevel. Sloop van deze panden is niet mogelijk en eventuele veranderingen kunnen alleen plaatsvinden onder toezicht van erfgoed specialisten. Gemeente De Fryske Marren heeft bovendien, na een lobby van onze stichting, Dorien Haagsma aangesteld als monumentenambtenaar. Zij is al weer een paar jaar actief in deze rol.

Nu dit gerealiseerd is zijn belangrijke hoofddoelstellingen van onze stichting behaald. Ook dankzij u. Hartelijk dank voor de steun die we de afgelopen jaren van u hebben mogen ontvangen.

De stichting heeft een positief banksaldo en heeft gezien bovengenoemde ontwikkeling bijna geen kosten meer. Donaties zijn daarom voor ons voortbestaan eigenlijk niet noodzakelijk. Daarom hebben we besloten dat we u voorlopig ook geen verzoeken om donaties sturen. U had onze gebruikelijke brief rond de jaarwisseling misschien ook al gemist.

Uiteraard houden we de vinger aan de pols bij belangrijke ontwikkelingen die het dorpsgezicht kunnen beïnvloeden. En we zijn ons inmiddels aan het bezinnen welke nieuwe doelstellingen we zouden kunnen formuleren. SDL blijft natuurlijk wel gebaat bij een grote achterban. We hopen dan ook dat u onze toekomstige activiteiten van harte blijft steunen. We houden u op de hoogte.

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur Stichting Dorpsbehoud Lemsterland

 

Verslag van de activiteiten in het jaar 2019 

 

Advies bouwvergunningaanvraag en subsidieaanvraag

Er zijn een tweetal adviezen gegeven aan de gemeente De Fryske Marren, over bouwaanvragen voor gemeentelijke monumenten.

In de adviezen hebben wij aangegeven of wij met de plannen kunnen instemmen of dat wij vinden dat er aanpassingen moeten komen, zodat de status van het gemeentelijk monument niet in gedrang zal komen.

Ook hebben wij enige vragen van burgers over hun monument of plannen m.b.t. hun woning advies gegeven.

Daarnaast hebben wij onzerzijds een reactie gegeven, over de plannen voor woningbouw aan de Pôlle in Lemmer. Hierbij is onzerzijds gewezen is op de uiterste zorg, die nodig is om de waardevolle gevels en kozijnen overeind te houden en het restaureren door goede vakmensen, te laten uit te voeren.

 

Lemster Bokking 2018.

In de Hervormde kerk in Lemmer heeft op vrijdag 7 september 2018 de jaarlijkse bijeenkomst van de Stichting Dorpsbehoud Lemsterland plaats gevonden, tijdens het evenement "Nazomeren in Lemmer".

Tijdens de bijeenkomst, is de "Lemster Bokking" uitgereikt, voor het mooist gerestaureerde pand/object.

De prijs, die eens in de twee jaar wordt uitgereikt aan degene(n), die een bijzondere inspanning heeft/hebben verricht, voor het behoud of herstel van een monument of het historische dorpsgezicht, bestaat uit een sculptuur van een "Lemster Bokking", gegoten in brons.

Het ontwerp is van de hand van de Lemster kunstenares Simone van den Berg.

 

Er zijn dit jaar verschillende genomineerden voorgedragen.

Een onafhankelijke externe commissie, onder voorzitterschap van dhr. M. Visser, directeur van Hûs en Hiem, de welstandscommissie in Friesland, heeft de aanmeldingen beoordeeld en een voordracht gedaan aan het bestuur van de SDL.

 

Voorgedragen zijn:

Woonwinkelpand/oude bakkerswinkel, Nieuweburen 4 te Lemmer;

Woning, Pôlle 7 te Lemmer;

Vm. Kerk en bijgebouw, Turfland 6 te Lemmer;

Schoorsteenpijp te Oosterzee;

Havenlicht met misthoorn aan de Westhavendam te Lemmer, het "Eintsje fonne 'e daam".

Gemaaltje aan het Ludo van Hamelpad, aan de oever van het Tjeukemeer te Oosterzee.

 

De Lemster Bokking is toegekend aan:

Gemaaltje aan het Ludo van Hamelpad, aan de oever van het Tjeukemeer te Oosterzee.

Winnaar: Plaatselijk Belang Oosterzee.

 

Daarnaast heeft dhr. Peter v. d. Brandt, voor zijn werk, het jaren lang fotografisch vastleggen van alle veranderingen in Lemmer, het speldje van de "Lemster Bokking" ontvangen.

 

Daarnaast werd er ruim aandacht besteed aan het net gerestaureerde "Eintsje fonne 'e daam".

Met anekdotes, gedichten, prachtig uitgevoerd door Tineke Warringa en Stoffel Zandstra.

Het geheel werd afgewisseld met gevarieerde muziek van "het gezelschap Elly May".

Het was een wederom een mooie bijeenkomst, met een prima opkomst.

De avond werd afgesloten met een hapje en een drankje, waarbij gelegenheid was van gedachten te wisselen over de onderwerpen van deze avond.

 

Herkenningsschildjes

Om de gemeentelijke- en rijksmonumenten voor de inwoners en toeristen herkenbaar te laten zijn, heeft de Stichting, in samenwerking met de gemeente, zogenaamde herkenningsschildjes laten maken.

De kleuren ( rood met geel) voor het gemeentelijk monument zijn samengesteld uit de kleur van de vlag van het dorp Lemmer.

De blauw witte kleur voor het rijksmonument is een landelijk gebruik.

Dit jaar is er weer een herkenningsschildje aan een Gemeentelijk monument aangebracht.

Het ophangen gebeurd kosteloos, in overleg en met toestemming van de eigenaren.

Inmiddels zijn er in totaal zo'n 72 bordjes opgehangen.

 

Overleg met gemeente

Het afgelopen jaar hebben leden van ons bestuur, een aantal malen overleg gepleegd met de gemeente.

Er is hierbij vooral aandacht besteed aan de harmonisatie van het gemeentelijk monumentenbeleid in de gemeente De Fryske Marren. De gemeente is o.a. geadviseerd over het te voeren beleid, zoals handhaving, personele bezetting en producers bij vergunningaanvragen.

De gemeente heeft, in het kader van de harmonisatie, een nieuwe inventarisatie van alle gemeentelijke monumenten, uit de voormalige 3 gemeenten, afgerond.

Dit om te komen tot een gelijke beoordeling van alle Gemeentelijke monumenten.

 

Financieel overzicht

Algemeen

De stichting ontving jaarlijks geld van donateurs, eventueel aangevuld met een enkele gift en gemeentelijke fondsen bestemd voor specifieke projecten.  

 Door de harmonisatie van de fusiegemeente De Fryske Marren is er een ambtenaar aangesteld voor monumentenbeleid. 

 

Stichting Dorpsbehoud Lemsterland

 

jaaroverzicht 2023

Uitgaven       €    1,287,36

Inkomsten    €   0,00

Resultaat         €   -1.287,36

 

jaaroverzicht 2022

Uitgaven       € 543,82

Inkomsten     € 225,00

Resulaat         €- 318,82

 

jaaroverzicht 2021

Uitgaven       € 750,03

Inkomsten     € 2047,50

Resultaat         €1297,47

 

jaaroverzicht 2020

Uitgaven       € 1996,79

Inkomsten     € 1997,50

Resultaat         € 0,71