mail ons

Laatste nieuws van de stichting

Nieuwsbrief   26 november 2020

Beste donateur,

 

Hierbij, zoals u gewend bent, weer de jaarlijkse Nieuwsbrief.

In de Nieuwsbrief staan een aantal zaken die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. Uiteraard was dit een bijzonder jaar, ook voor ons als Stichting. Wij hopen dat u allen in goede gezondheid bent en dat we volgend jaar weer meer fysieke activiteiten met elkaar kunnen ondernemen.

 

Advies bouwvergunningaanvraag en subsidieaanvraag

Er zijn dit jaar verschillende adviezen gegeven aan de gemeente De Fryske Marren, over verbouwaanvragen aan gemeentelijke monumenten.

We hebben ook veelvuldig contact gehad met de gemeente over de panden op de Pôlle in Lemmer en hebben de gemeente geattendeerd op de zorgplicht die de eigenaren hebben. Tevens is ons bestuurslid kees de Haan hierover geïnterviewd door het Friesch Dagblad.

Tevens hebben wij een reactie gegeven naar de eigenaren, over de plannen voor woningbouw op die locatie. Hierbij is gewezen is op de uiterste zorg, die nodig is om de waardevolle gevels en kozijnen overeind te houden tot het moment van restaureren.

Daarnaast hebben wij aangegeven, dat bij ons de wens leeft, om het aanzien van de locatie te verbeteren met tijdelijke middelen.

 

Jaarlijkse donateurs avond van de Stichting Dorpsbehoud Lemsterland

Op vrijdag 11 september jl. zou in de Hervormde Kerk in Lemmer, de jaarlijkse bijeenkomst van onze Stichting hebben plaats gevonden.

Helaas kon deze vanwege de maatregelen en richtlijnen rondom het Corona virus niet door gaan.

Ook Nazomeren in Lemmer, waar de bijeenkomst een onderdeel van is, kon helaas niet doorgaan.

We gaan er van uit dat het in 2021 wel door kan gaan. De uitreiking van de Lemster Bokking zal dan ook plaatsvinden.

 

Beeldraadsels

Onze Stichting heeft het afgelopen jaar meerdere beeldraadsels van monumenten op lemsternijs.nl gezet. Hier op werd enthousiast door onze inwoners op gereageerd en we kregen iedere keer vele inzendingen. Vishandel Visser stelde iedere keer voor de winnaar een lekker visje beschikbaar.

 

Stroffelstienen

19 november j.l. is een kleine plechtigheid gehouden bij de geplaatste stroffelstiennen voor Sarah en Jozef Blok in Lemmer en Jantje Jacobs in Echtenerbrug.

De initiatiefnemer van dit project, de Duitse kunstenaar Gunter Demnig wil met zijn werk laten zien wat er zomaar ineens in een straat in onze dorpen gebeurde.

Op initiatief van de Stichting Dorpsbehoud Lemsterland had Demnig de steentjes afgelopen maart zullen plaatsen, maar de corona gooide roet in het eten.

De SDL heeft toen in overleg met gemeente De Fryske Marren gekozen een kleine plechtigheid te houden op 19 november, de sterfdatum van Sarah Jozef en Jantje. Aanwezig waren wethouder Roel de Jong van gemeente De Fyske Marren en Nerus Goinga van de SDL.

 

Stroffelstiennen, ook wel Struikelstenen of Stolpersteine genoemd, zijn steentjes van 10 bij 10 centimeter. Ze worden geplaatst voor elke woning waar door de nazi's vermoorde mensen zijn weggevoerd. In het messing staan hun namen en gegevens gegraveerd.

De stroffelstiennen worden zo genoemd, omdat je erover struikelt met je hoofd en je hart. Je moet buigen om de tekst te kunnen lezen en even denken aan die mensen die Adolf Hitler uit de geschiedenis had willen laten verdwijnen.

De twee stroffelstiennen in Lemmer zijn geplaatst in Lemmer tegenover de Apotheek de Waag aan de Nieuwburen 24. Het huis is vorige eeuw afgebroken op de plek waar nu de Spar is gevestigd.

De stroffelstien in Echtenerbrug is geplaatst in de bocht bij Siro Auto's aan de Duimstraat 5. Ook de woning van Jantje Jacobs is vorige eeuw afgebroken.

     

Overleg met gemeente

Het afgelopen jaar hebben we op verschillende manieren contact gehad met de gemeente, over verdere afstemming rondom het monumentenbeleid en de samenwerking met onze stichting daarbij.

Een kennismaking met de nieuwe ambtenaar die belast is met het beleid en verdere uitvoering van het aangenomen monumentenbeleid zal komend jaar plaatsvinden. Helaas ook door de Corona maatregelen is dat fysiek nog niet gelukt. Telefonisch is er al wel contact geweest.

Donatie;

Onze stichting heeft een financiële bijdrage geleverd aan de werkgroep "We zetten de |lemmer in het licht. Een initiatief van de Stichting Oud lemmer en de Ondernemersvereniging om de hervormde kerk en de 2 centrum bruggen in het licht te zetten.

Overige informatie.

Op dit moment heeft de Stichting 49 donateurs.

Daar kunnen natuurlijk nog meer bij.

Weet u nog iemand, die donateur wil worden, verwijs ze dan naar de site: www.dorpsbehoudlemsterland.nl, of mail naar dorpsbehoud@dds.nl en een inschrijvingskaart kan worden toegezonden naar de nieuwe donateurs. Ook voor vragen en suggesties kunt u gebruik maken van dit mailadres.

 

Jan van der Bij heeft de stichting verlaten. Hij is gestopt als penningmeester. Zijn functie wordt overgenomen door Tjeerd Planting. Jan bedankt voor al die jaren als vrijwilliger en penningmester voor onze stciting.

 

Tot slot:

Uw donatiebijdrage over het jaar 2020, aan de Stichting Dorpsbehoud Lemsterland, zal de komende weken automatisch van uw rekening worden afgeschreven.

Het bestuur van de Stichting Dorpsbehoud Lemsterland dankt u voor uw bijdrage.

 

ANBI stichting

De stichting Dorpsbehoud Lemsterland, is een zogenaamde ANBI stichting.

Het RSIN nummer is 819818975.

De regels over schenk- en andere belastingafspraken, zijn op onze Stichting van toepassing.

Wilt u meer informatie mail ons dan op dorpsbehoud@dds.nl en we nemen contact met u op.

 

Rekeningnummer

De Stichting Dorpsbehoud Lemsterland heeft een betaalrekening bij de Rabobank onder nummer:

NL22RABO 0129 222 83.

 

Wij wensen u alvast plezierige feestdagen en een gezond 2021 toe.